สกลนคร-โครงการบ้านป่ารักน้ำ จัดการอบรบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 พันโท อินทราวุธ ทองคำ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดการอบรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม โดยเจ้าชุดปฏิบัติการโครงการบ้านป่ารักน้ำ ร่วมกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในการฝึกอบรมการเพาะชำกล้าไม้ /การตกแต่งกิ่งไม้ดอก ไม้ประดับ และการทำปุ๋ยหมักฯลฯ โดยมี นาย พิพัฒ สีตาล ผู้ให้ความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ และสมาชิกของโครงการฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพอของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านป่ารักน้ำ บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 13 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จากการที่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในครั้งนี้ขึ้น ทำให้ผู้เข้าอบรมฯ และสมาชิกในโครงการฯ มีความรู้ในการเพิ่มขึ้น และพร้อมจะนำความรู้ที่ได้ ไปขยายต่อยอดในครอบครัวชุมชนของตัวเองต่อไป

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13