เลย (ชมคลิป) ฉีดวัคซีนพระราชทานพร้อมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย


วันที่ 24 ก.ย. 64 เวลา 14.00 น. ที่ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายบัญชา เตซะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษองค์ ผู้เชิญสิ่งของพระราชทานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนพระราชทาน พร้อมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนายชัยธวัช เนียมนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่ประสบอุทกภัย และ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้การต้อนรับ โดยฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง และ สตรีตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดเลย ซึ่งได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์อุทกภัย มีน้ำป่าไหลหลาก และเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมขังในพื้นที่ นับตั้งแต่วันที่
8 กันยายน 2564 เป็นต้นมามีพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด 8 อำเภอ 22 ตำบล 68 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 610 ครัวเรือน ซึ่งทางจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และภาคเอกชน ได้เข้าไป ดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ และให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ โดยในพื้นที่ อำเภอเมืองเลยได้รับผลกระทบ 6 ตำบล 21 หมู่บ้าน 223 ครัวเรือน
นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ผู้แทนพระองค์ กล่าวว่า
ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา จึงโปรดให้กระผม และคณะ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค และบริโภคที่จำเป็น พร้อมกันนี้ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงมีพระเมตตาพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยโปรดให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ พอ.สว. ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่ประชาชนในกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้นกันโดยเร็ว เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามพระประสงค์ขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนผู้ด้รับผลกระทบทั้งจากสถานการณ์อุทกภัยและจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีขวัญและกำลังใจ ให้สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งต่อไป

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / ขตว.เลย