เลย(ชมคลิป)คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนา เรื่อง “ระบบไฟฟ้าใต้ดินกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและการประหยัดพลังงานแบบมีเสถียรภาพ”


เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 64 เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมเชียงคานริเวอร์ กรีนฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายกิตติกร โล่สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน จัดสัมมนา เรื่อง “ระบบไฟฟ้าใต้ดินกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและการประหยัดพลังงานแบบมีเสถียรภาพ”ณ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับคณะฯ
นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ เลขานุการคณะกรรมาธิการการพลังงาน ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน เป็นรูปแบบหนึ่ง ของระบบสายส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ใต้พื้นดิน โดยเดินร้อยท่อฝั่งดินในโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสายเคเบิลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการนำส่งไฟฟ้าโดยเฉพาะ จึงมีความปลอดภัยต่อการใช้งานสูง อีกทั้งยังเพิ่มความสวยงามให้กับทัศนียภาพในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ซึ่งระบบสายไฟฟ้าใต้ดินนั้น จะทำให้ระบบไฟฟ้าใต้ดินมีความปลอดภัยต่อสาธารณะและด้านอัคคีภัย รวมทั้งมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีเสถียรภาพมากกว่าระบบสายไฟฟ้าอากาศ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้การไฟฟ้านครหลวงปรับเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด(Quick Win) เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน รวมทั้งได้มีมติคณะรัฐมนตรี
ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมระบบไฟฟ้าใต้ดินกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และการประหยัดพลังงานแบบเสถียรภาพ ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก และประชาชนในอำเภอเชียงคาน, แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าใต้ดินกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและการประหยัดพลังงานแบบเสถียรภาพ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาลตำบลเชียงคาน และภาคเอกชน เช่น หอการค้าอำเภอเชียงคาน และผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก รวมทั้งเป็นการรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ในการเสนอให้รัฐบาลพิจารณาและปรับปรุงแผนการปรับเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน
โดยการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนประมาณ 100 คนประกอบด้วยกรรมาธิการ หน่วยงานภาครัฐ เช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาลตำบลเชียงคาน และภาคเอกชน เช่นหอการค้าอำเภอเชียงคาน ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / ขตว.เลย