ขอนแก่น-สสจ.ขอนแก่น จัดประชุม คกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สนับสนุนบุคลากรให้ความสำคัญต่อผู้ถูกศึกษาวิจัย ไม่ขัดหลักการสากล

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ห้องประชุม VDO Conference ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีโครงร่างวิจัยที่ส่งเอกสารเข้ามาเพื่อขอรับการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการฯ จำนวน 12 เรื่อง คณะกรรมการได้พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขึ้น เพื่อรับผิดชอบ ดูแลและออกแบบแนวทางในการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดด้านการวิจัย ให้สามารถดำเนินงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัย ให้สามารถทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการทางด้านจริยธรรม ตลอดจนตอบสนองทิศทางการให้ความสำคัญต่อผู้ถูกศึกษาวิจัยที่มากยิ่งขึ้น และไม่ขัดหลักการสากลว่าด้วยการดำเนินงานวิจัยด้วย.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น