ศรีสะเกษ – “ดร.กัลยาณี” ร่วมกับ “เจ๊ตุ่น เรือนเพลง-อ.กิติคุณ” มอบน้ำดื่มหนุนงานเหล่ากาชาด-ช่วยเหลือผู้ยากไร้-ด้อยโอกาส


เมื่อเร็วๆนี้ ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางกัณฑ์พัศวรภาน์ เสนคราม ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค จากผู้ใจบุญ นำโดย ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ นายพิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ผู้บริหารน้ำดื่ม ตรา วอเตอร์บอส ผู้แทน “เจ๊ตุ่น ร้านอาหารเรือนเพลง” และอาจารย์กิติคุณ พลวัน จากกรุงเทพมหานคร ที่ร่วมกันบริจาคน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษในการช่วยเหลือสังคม
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นำไปมอบช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นการสนับสนุนงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด ทั้งด้านสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ด้านบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ด้านการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ สนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน