นครพนม – ทหารค่ายพระยอดเมืองขวางร่วมแรงร่วมใจ เข้ารับซื้อข้าวสารอินทรีย์ของดีโพนสวรรค์ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรจากพิษโควิด


ที่อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม พลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 จับมือกับพันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 เข้าพบปะเกษตรชาวนากลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่รบาดของเชื้อโควิด-19 ไม่สามารถจำหน่ายข้าวได้ตามปกติ จึงได้เข้าหารือร่วมกับทางสหกรณ์การเกษตร อ.โพนสวรรค์ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน และนำกำลังพลจิตอาสา มทบ.210 และ ร.3พัน.3 พร้อมด้วย อาสาสมัครกิจการพลเรือน(อส.กร.) เข้ารับซื้อข้าวสารจำนวนกว่า 3 ตัน เพื่อช่วยระบายข้าวสารออกจากสหกรณ์และทำให้เกษตรชาวนาที่นำข้าวมาฝากขายได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยข้าวสารที่รับซื้อในวันนี้ทางหน่วยจะได้นำมาประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการได้รับประทานต่อไป

 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์โพนสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 การประกวดข้าวหอมมะลิ ระดับจังหวัดนครพนม ปีเพาะปลูก 2563/2564 ได้รับรองมาตรฐานแปลงอินทรีย์สากล เครื่องหมายการค้ามาตรฐาน USDA เกิดขึ้นจากผลผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์โพนสวรรค์ ซึ่งข้าวอินทรีย์โพนสวรรค์ เป็นผลผลิตที่ได้จากองค์ประกอบที่ดี 4 ประการ คือ
1.ดินดี คือ ดินที่ผ่านมาตรฐานการตรวจแปลงอินทรีย์สากลเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
2.น้ำดี คือ ปริมาณน้ำฝนในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม มีปริมาณน้ำฝน มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย
3.อากาศดี คือ ด้วยลักษณ์ภูมิประเทศของจังหวัดนครพนม เป็นเขตชายแดนติดต่อกับประเทศลาว ซึ่งยังมีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมากทำให้อากาศที่นครพนมเป็นอากาศบริสุทธิ์
4.คนปลุกจิตใจดี คือด้วยที่ชาวอำเภอโพนสวรรค์เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ โดย มีพระธาตุพระโพนสวรรค์ที่ชาวบ้านเคารพบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้ชาวอำเภอโพนสรรค์น้ำใจดี มีเมตตา เอื้ออารีต่อกัน
สนใจสั่งซื้อโดยตรงจากกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์โพนสวรรค์ นายวุฒิชัย ชินบูรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรโพนสวรรค์ จำกัด ทางหมายเลขโทรศัพท์ 065-7254237
ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร