นครพนม(ชมคลิป)ร.3 พัน.3 บูรณาการร่วมกับ อบจ.นครพนม และส่วนราชการในพื้นที่ ส่งมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติแก่ผู้ยากไร้


ที่ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม บูรณาการร่วมกับ พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน 3) และส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ร่วมส่งมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ ให้กับ นายพิศ ภูเดช อายุ 70 ปี เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ รายได้มาจากเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ เดือนละ 1,500 บาท ส่วนภรรยาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย อาศัยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท มีลูกด้วยกัน 4 คน อาศัยบ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 4 บ้านดงบาก ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยการดำเนินโครงการก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ นั้น เป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันแสดงความจงรักภักดี โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 และองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร พร้อม เป็น 3 หน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อนและดำเนินการก่อสร้างบ้านสำหรับประชาชนผู้ยากไร้ ยากจน และด้อยโอกาส เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมและจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีกำหนดการก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติฯจำนวน 10 หลัง และในการส่งมอบบ้านให้กับบ้านหลังนี้เป็นหลังที่ 1 ได้รับมอบบ้านให้อยู่อาศัย เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานต่อไป
ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3