(ชมคลิป)ชาวมหาสารคาม Kick off ร่วมใจกัน “ ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ชาวมหาสารคาม Kick off ร่วมใจกัน “ ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
ที่โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม Kick off “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายวิวัฒน์ อินไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักในการรู้จักและรักธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการปลูกต้นไม้ คนละ 1 ต้น จำนวน 170,999 ต้น โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้กำหนดพิธี Kick off โครงการฯ พร้อมกันทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ 13 อำเภอ ได้รับการสนับสนุนพันธ์กล้าไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม (ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคา อู่ทอง) สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดมหาสารคาม(บึงกุย)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กิจกรรมโครงการ “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคาม รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม ในวันนี้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ของจังหวัดมหาสารคาม ทุกคนได้มีความตระหนักในการรู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการปลูก และดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อให้จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นและลดความแห้งแล้ง และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 การกิจกรรมในวันนี้ ต้องขอขอบคุณสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม , ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม(กู่ทอง),สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม(บึงกุย)ที่สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ และ ขอบคุณหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมการปลูก และดูแลรักษาต้นไม้