ขอนแก่น(ชมคลิป)อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่บ้านหินขาว ตรวจการเจาะน้ำบาดาล ระดับลึก

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่บ้านหินขาว ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ระดับลึกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 2 สัปดาห์ คาดว่าอีกประมาณ 1 เดือนชาวบ้านจะได้ใช้น้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมคณะ ลงพื้นที่บ้านหินขาว ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น     เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ระดับลึกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในพื้นที่ภาคอีสาน

          กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้สำรวจ ศึกษาสภาพธรณีวิทยา ธรณีโครงสร้าง อุทกธรณีวิทยาทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลและคุณสมบัติทางชลศาสตร์น้ำบาดาล พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนางานเจาะสำรวจน้ำบาดาลระดับลึก และพัฒนาบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ให้มีความพร้อมในการรับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำและความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ศักยภาพน้ำบาดาลต่ำหรือน้ำบาดาลกร่อยเค็ม มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำบาดาลใหม่ได้อย่างถึง

           นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า หลังจากที่ได้ดำเนินการสำรวจ พบว่า บริเวณพื้นที่บ้านหินขาว ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตรงนี้เป็นพื้นที่รอยแตกแยกของหินชั้นใต้ดินและอยู่ในระยะขอบแอ่งน้ำภูทอก ทำให้คาดว่าน่าจะมีปริมาณน้ำที่อยู่ในชั้นใต้ดินจำนวนมาก  หลังดำเนินการมาได้ประมาณ 1-2  สัปดาห์ สามารถขุดเจาะลงไปในชั้นใต้ดินได้แล้วประมาณ 380 เมตร ซึ่งจะดำเนินการขุดเจาะให้ลึกประมาณ 1,000 เมตร หรือ1 กิโลเมตร เพื่อสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำว่ามีความเค็มหรือไม่ เมื่อขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ จะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่รัศมี 10 กิโลเมตรจากบ้านหินขาว ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำแห่งนี้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  และบ่อบาดาลแห่งนี้ เป็นแห่งแรก ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ขุดเจาะลึกที่สุดในประเทศไทย