หนองบัวลำภู-แม่เมืองลุ่มภู นำคณะร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา


วันนี้(24 กรกฎาคม 2564) ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วย.รอง ผวจ.หนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายผ้าอาบน้ำฝน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายสังฆทานและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบู ชา วันเข้าพรรษา โดยมี พระราชวชิรธาดา เจ้าอาวาสวัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะสงฆ์ร่วมอนุโมทนาบุญ เพื่อสืบสานรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันมาจวบจนทุกวันนี้ให้คงอยู่สืบไป

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกๆ ปี เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน ถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ และในวันนี้ มีเหตุการณ์ สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ คือเป็นวันแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา เป็นวันแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”เป็นวันแรกที่พระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นในโลก คือ ฤาษีโกณฑัญญะ ได้บวชเป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา และเป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์

สำหรับวันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกๆ ปี เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู