(ชมคลิป)สภาวัฒนธรรมหนองบัวลำภู นำศิลปินพื้นบ้านรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และป้องโควิด-19


เมื่อเร็วๆนี้ที่ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะกรรมสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นางทรงศิริ แก้วคำ ผอ.สวท.จังหวัดหนองบัวลำภู และ นางวิริยา แก่นปัดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมให้กำลังใจ หมอลำทองยุ่น แดนลำภู(นางยุ่น ทาไชยสงค์) และ นายชูเกียรติ บุญบู้ (หมอแคน) กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ในการบันทึกเสียงลำกลอน รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ในทุกช่องทางในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี2564
นางศรัณยาฯประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่ากิจของสงฆ์ส่วนหนึ่งในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา คือการที่พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน
ในส่วนของฆราวาสโดยทั่วไป ส่วนหนึ่งจะขอตั้งจิตอธิษฐานที่จะลด ละ หรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือน หรือตลอดชีวิต โดยถือเอาช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู จึงบูรณาการร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู นำศิลปินพื้นบ้านชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งหมอลำทองยุ่น แดนลำภู(นางยุ่น ทาไชยสงค์) และ นายชูเกียรติ บุญบู้ (หมอแคน) เป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และเป็นศิลปินพื้นบ้านที่ทรงคุณค่า เป็นสื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวต่ออีกว่าในปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิดการทำงาน การเข้าสังคม ทำได้ในข้อจำกัด ดังนั้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ให้ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สร้างภูมิกันด้านสุขภาพเป็นหัวใจสำคัญ ภายใต้แนวคิด “สื่อรักให้ พักเหล้า” ที่จะดลใจให้นักดื่มมีแรงบันดาลใจ มีกำลังใจที่จะลด ละ เลิก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เห็นความสำคัญหากทุกคนช่วยนำสื่อหมอลำกลอนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ก็จะเป็นการป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ทั้งระดับบุคคล ชุมชน หมู่บ้าน สังคมตามบริบทของพื้นที่นั้นๆต่อไป และขอบคุณนายประยุทธ ชามนตรี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้นำกลอนลำไปตัดต่อเพื่อไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ในทุกช่องทางในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี2564 ต่อไป

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู