มุกดาหาร (ชมคลิป) โรงเรียนมุกดาหาร คืนเงินทัศนศึกษาที่ไม่ได้ใช้หลังเกิดโควิด 19


โรงเรียนมุกดาหาร คืนเงินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ หรือทัศนศึกษาของนักเรียนห้อง MEP จำนวน 5,000 บาท ห้อง IEP จำนวน 2,000 และห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ จำนวน 2,000 บาท เป็นจำนวน 24 ห้องเรียน นักเรียนกว่า 700 คน ที่ไม่ได้ใช้เงินหลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19
เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 64 นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร กล่าวว่า จากกรณีที่มีผู้ปกครองยื่นคำร้องขอรับเงินบำรุงการศึกษาบางส่วน ที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่วางแผน ในแผนปฎิบัติการ ได้ดำเนินการทำหนังสือหารือไปยังเขตพื้นที่การศึกษาได้หารือไปยัง สพฐ. เมื่อ สพฐ. ตอบมาว่าให้อยู่ในดุลยพินิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ซึ่งทุกส่วนก็ได้เห็นความเดือนร้อนของผู้ปกครอง และตระหนักดี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ในช่วงภาวะวิกฤติโควิด – 19 ทางเขตทางโรงเรียน ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมุกดาหาร ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 64 ได้อนุมัติเงินคืนเงินการศึกษาบางส่วน ในส่วนของไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทัศนศึกษา เป็นห้องเรียน MEP 5,000 บาท ห้อง IMP 2,000 บาท และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 2,000 บาท ตอนนี้โรงเรียนได้ทำหนังสือเป็นจดหมายลงทะเบียน จึงแจ้งไปยังผู้ปกครอง เพื่อให้แจ้งเลขที่บัญชี หรือจะมารับเอง แล้วแต่ความสะดวกของผู้ปกครอง ถ้าผู้ปกครองตนใดที่เปลี่ยนที่อยู่ ก็อาจจะมีจดหมายตีกลับ ก็อยากฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้ทราบโดยทั่วไป
สืบเนื่องจากได้มีนักเรียนโครงการ MEP (mini English program ) โรงเรียนมุกดาหาร เพิ่งจบมาเมื่อปีการศึกษาล่าสุด ( ปี 2563 ) มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาปีล่าสุด และอยากให้ทางโรงเรียนช่วยพิจารณาคืนเงินค่าทัศนศึกษาที่เรียกเก็บไปแต่ไม่ได้มีการไปทัศนศึกษาจริง คืนแก่นักเรียนและผู้ปกครอง เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดในปีที่ผ่านมา ทำให้นักเรียนในโครงการ MEP (mini English program ) ไม่ได้ไปทัศนศึกษาดูงานต่างจังหวัด ( mep trip ) เหมือนปีที่ผ่านมา ซึ่งการไปทัศนศึกษาในแต่ละครั้งนั้น มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท /ครั้ง/คน ซึ่งมีการเรียกเก็บจากผู้ปกครองนักเรียน
ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนมุกดาหาร ที่จบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 ให้มาติดต่อขอรับเงินโครงการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนในโครงการดังกล่าวได้ที่การเงิน โรงเรียนมุกดาหาร เวลาทำการ 08.30 น. – 16.00 น.


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร