กาฬสินธุ์(ชมคลิป)ลงแขกดำนารณรงค์ทำเกษตรอินทรีย์ปลอดการเผาลด PM2.5

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมลงแขกดำนาส่งเสริมเกษตรกรทำนาเกษตรอินทรีย์ปลอดการเผา ในโครงการนำร่องหมู่บ้านปลอดการเผา ดำนาข้าวแปลงนาสาธิต ลด PM2.5

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่แปลงนาสาธิตบ้านบ่อ หมู่ที่ 13 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นำส่วนราชการและเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา ในแปลงนาสาธิต โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมให้มีโครงการนำร่องหมู่บ้านปลอดการเผา กิจกรรมดำนาแปลงนาสาธิต หลังจากที่ได้มีการเก็บเกี่ยวข้าวจากแปลงนาสาธิตดังกล่าวไปแล้ว ในรอบนาปรัง เพื่อจะได้เห็นความแตกต่างของนาปี และนาปรัง ถึงวิธีการทำนาในแต่ละรอบ

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวนอกจากเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรทำนาเกษตรอินทรีย์แล้วยังได้เห็นถึงการเกิดมลพิษ หมอกควัน จากฝุ่นละออง PM2.5 จากการเผาตอซังข้าวในนา ซึ่งส่งผลให้เกิดหมอกควัน ฝุ่นละออง ระบายออกสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม และสุขอนามัยของประชาชน รวมไปถึงส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของดินที่เสื่อมสภาพและขาดความอุดมสมบูรณ์  ทำให้ผลผลิตได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งกิจกรรมแปลงนาสาธิตปลอดการเผา นอกจากจะเป็นการส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกหน่วยแล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่เกษตรกร รวมทั้งยังเป็นการนำเสนอทางเลือก ในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา

ดังนั้นจึงมีโครงการแปลงนาสาธิตปลอดการเผา เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบผลด้วยการทำนาแบบเผา และไม่เผาตอซัง ซึ่งจะได้นำผลลัพธ์ ทั้งต้นทุนการผลิต ผลผลิตที่ได้ มานำเสนอเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือแก่เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ได้รับทราบและนำไปปรับใช้ในแปลงนาของตนเอง  จากการทดลองในครั้งแรก พบว่า มีการลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในเรื่องต้นทุนที่ลดลง ผลผลิตก็เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งก็จะมีการทดลองซ้ำอีกเป็นระยะ เพื่อดูความสมบูรณ์ของดินและอินทรียวัตถุในดินต่อไป