ศรีสะเกษ-กรมทางหลวง ทุ่มงบ 659 ล้าน สร้างถนน 4 เลน “ห้วยทับทัน-อุทุมพรพิสัย”

กรมทางหลวง ทุ่มงบ 659 ล้าน สร้างถนน 4 เลน “ห้วยทับทัน-อุทุมพรพิสัย” พร้อมสะพานข้ามทางรถไฟ ส่งเสริมเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยว ยัน แล้วเสร็จปี 66 นี้
เมื่อเร็วๆนี้ นายวิชาญ พันธ์นุเรณู ผอ.แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า กรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้มีการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 226 สาย อำเภอห้วยทับทัน – ศรีสะเกษ ช่วง กม.235+705 – กม.249+500 ระหว่าง อ.ห้วยทับทัน – อ.อุทุมพรพิสัย รวมระยะทาง 13.795 กิโลเมตร จาก 2 ช่องทางจราจร เป็น 4 ช่องทางจราจร โดยมี บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง งบประมาณ 659,128,800 บาท สัญญาเลขที่ สท.2/6/2563 ลงวันที่ 3 ก.ค. 63 วันเริ่มต้นสัญญา 4 ก.ค. 63 วันสิ้นสุดสัญญา 18 มิ.ย. 66 ระยะเวลาทำการ 1,080 วัน
ลักษณะและรูปแบบการก่อสร้าง เป็นการก่อสร้างแบบขยายคันทางจาก 2 ช่องจราจรเดิม ให้เป็น 4 ช่องจราจรใหม่ ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง รวมเป็น 7 เมตร แบบไปกลับ ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.25 เมตร โดยก่อสร้างเกาะกลางเป็นแบบ RAISED MEDIAN กว้าง 3.60 เมตร และก่อสร้าง Concrete Barrier TYPE II เพื่อแบ่งทิศทางจราจร มีจุดกลับรถจำนวน 9 แห่ง ในท้องที่ อ.ห้วยทับทัน 5 แห่ง และอ.อุทุมพรพิสัย 4 แห่ง พร้อมสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟ ลักษณะเป็นทางโค้งรูปตัว S บริเวณบ้านสระกำแพงใหญ่ ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 แห่ง
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่ง ให้มีความสะดวกปลอดภัยและมีความรวดเร็วในการเดินทาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในต่างจังหวัด และภาพรวมของประเทศในแขนงต่างๆ เช่น การเกษตร การบริการ การท่องเที่ยว การค้าระหว่างประเทศ และการอุตสาหกรรม อีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน