ขอนแก่น(ชมคลิป)อำเภอเขาสวนกวางจัดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า และวันต้นไม้ประจําปีของชาติ

จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือ  จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ตั้งเป้าปลูกต้นไม้ให้ได้ 2 ล้านต้น ภายใน 3 ปี 

25 พฤษภาคม 2564 ที่บริเวณที่สาธารณประโยชน์หนองผือ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) อำเภอเขาสวนกวาง องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน โดยได้ร่วมกันปลูกกล้าไม้ บนเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ ใช้กล้าไม้ทั้งหมด 2,000 ต้น ชนิดไม้ 5 ชนิด คือ ยางนาตะเคียนทอง พิกุล หว้า  และพะยอม ปลูกตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน

ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้จัดทำโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โดยกำหนดให้จังหวัดขอนแก่นปลูกป่าให้ได้ 11,193.89 ไร่ ภายในปี 2570 และในปี 2564 ได้กำหนดให้เริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยจังหวัดขอนแก่น มีเป้าหมายปลูกป่าตามโครงการฯ ในปี 2564 จำนวน 884.18 ไร่ แบ่งเป็น ป่าอนุรักษ์ จำนวน 653.18 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 131 ไร่ และที่สาธารณประโยชน์100 ไร่ ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กรมป่าไม้จึงได้ขอความร่วมมือจังหวัดขอนแก่นร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในด้านการใช้ประโยชน์และการรักษาสภาพแวดล้อม การจัดงานในวันนี้เป็นการดำเนินการตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าและยังเป็นการร่วมกับกรมป่าไม้ในการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ซึ่งได้ขอความร่วมมือมายังจังหวัดขอนแก่นให้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว

       สำหรับเป้าหมายหลักของจังหวัดในการปลูกป่าที่สำคัญ มี 2 ประการ คือ การปลูกต้นไม้ให้ได้ 2 ล้านต้น ภายใน3 ปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 ถึง 2564 เพื่อฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศน์ รวมทั้งป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปัจจุบันปลูกไปแล้วประมาณ 800,000 ต้น และ การปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในปี 2564 จำนวน 884.18 ไร่ แบ่งเป็น ป่าอนุรักษ์ จำนวน 653.18 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 131 ไร่ และที่สาธารณประโยชน์ 100 ไร่