ขอนแก่น – อำเภอชุมแพจัดกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้แห่งชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 พ.ค.64 ณ ที่ดินสาธารณะประโยชน์หนองหินลาด ม.9 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้แห่งชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีปลัดอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ พัฒนาการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความดี ฟื้นฟูป่า ปลูกป่า ปลูกต้นสะเดา 200 ต้น ต้นมะค่าโมง 200 ต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้ง ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ร่วมทำความดี ฟื้นฟูป่า ปลูกป่า ปลูกต้นไม้พร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 คณะรัฐมนตรี มีมติกำหนดให้ วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณประโยชน์ ศาสนสถาน โรงเรียน ป่าชุมชน ริมแม่น้ำ สองข้างทางสาธารณะ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของคนในชาติ ให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ