นครพนม(ชมคลิป)ผบ.ร.3 พัน.3 ตรวจสภาพความพร้อมยุทโธปกรณ์ของกองร้อยช่วยเหลือประชาชน

เพื่อให้มีประสิทธิภาพและทันท่วงทีต่อสถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบ
ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องด้วยปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าสู่ห้วงมรสุม ทำให้เกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบด้านบรรเทาสาธารณภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตามคำสั่งกองทัพภาคที่ 2 ที่คาดว่าอาจทำให้เกิดอุทกภัยในห้วงเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ของทุกปี ซึ่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 มีนโยบายให้หน่วยรองดำเนินการตรวจสภาพเพื่อเตรียมความพร้อม ด้านกำลังพล ยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการฟื้นฟูภายหลังเกิดภัยพิบัติ หน่วยจึงได้จัดตั้งกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมรับภารกิจ ในการแก้ไขสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อให้ทันต่อการช่วยเหลือประชาชนต่อไป
โดย พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน 3) ได้กล่าวให้โอวาทให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานกองร้อยช่วยเหลือประชาชนของหน่วย และเยี่ยมชมการปฏิบัติการตรวจสภาพความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 โดยหน่วยได้ดำเนินการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยต่างๆ การช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบเหตุทางน้ำ การช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบเหตุทางด้านยานพาหนะต่างเป็นต้น พร้อมทั้งได้นำความห่วงใยของผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่ 3 ที่มีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชน จึงได้สั่งการให้หน่วยจัดเตรียมกำลัง และยุทโธปกรณ์ตามแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคุ้มครองชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนทำการฟื้นฟู บูรณะให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด จากการตรวจสภาพความพร้อม ด้านบรรเทาสาธารณภัยในวันนี้ ทำให้มีความมั่นใจว่า กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 มีความพร้อมที่จะดำเนินการควบคุมสถานการณ์ และดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ และลดผลกระทบ จากสาธารณภัยในพื้นที่ได้อย่างเต็มขีดความสามารถต่อไป
ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร