ร้อยเอ็ด(ชมคลิป)มทบ.27 มทบ.27 สุดปลื้มหลังพลทหาร สอบเข้าโรงเรียนนายสิบ ทหารบก จำนวน 26 นาย มากที่สุดในประเทศ

และกองทัพภาคที่ 2 พร้อมจัดพิธีมุทิตาจิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ที่หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน ในพิธีมุทิตาจิตของพลทหารที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ครูผู้สอนและผู้บังคับบัญชาที่ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนจนเกิดความสำเร็จ โดยมีรองผู้บัญชาการ เสนาธิการ รองเสนาธิการคณะนายทหาร นายสิบ และผู้ปกครองร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มีนโยบายให้จัดตั้งคณะทำงานสนับสนุนการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ทั้งหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก และหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจัดตั้งโครงการโรงเรียนเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสมรรถภาพร่างกายและวิชาการ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาท มีทหารกองประจำการสมัครสอบเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2564 จำนวนทั้งหมด 59 นาย ทหารกองประจำการที่ผ่านการสอบขั้นที่ 1 (ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) จำนวน ทั้งหมด 34 นาย มีทหารกองประจำการที่ผ่านการสอบขั้นที่ 2 (ทดสอบภาควิชาการ, สัมภาษณ์, ตรวจโรค และการตรวจประวัติอาชญากรรม) เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2564 จำนวนทั้งหมด 24 นาย และติดบุคคลสำรอง จำนวน 6 นาย มีทหารกองประจำการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศ เข้าเรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จำนวน 2 นาย รวมมีทหารกองประจำการผ่านเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ทั้งหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก และหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2564 จำนวน 26 นาย และบุคคลสำรอง จำนวน 6 นาย
จะเห็นว่าการดำเนินการประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งเกิดจากคณะผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้นที่เอาใจใส่กำกับดูแล รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการภายนอกเป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความขอบคุณจึงได้จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิต และมอบใบประกาศเกียรติคุณและของรางวัล ให้ส่วนราชการ ผู้ให้การสนับสนุนเพื่อ้ป็นการแสดงความยินดี และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปกครอง ตลอดจนพลทหารที่สอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบกได้มากเป็นประวัติการ สร้างชื่อเสียงให้แก่มณฑลทหารบกที่ 27 ดังกล่าว