ศรีสะเกษ-นอภ.ศรีรัตนะ สั่งงดจัดงานข้าวโพดหวานภูเขาไฟและของดีศรีรัตนะ ประจำปี 64 ไม่มีกำหนด เลี่ยงโควิด


เมื่อเร็วๆนี้ นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า อำเภอศรีรัตนะ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 143,350 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 130,343 ไร่ มีครัวเรือนทั้งหมด 9,141 ครัวเรือน ครัวเรือนทำการเกษตร 7,406 ครัวเรือน ซึ่งอำเภอศรีรัตนะ เป็นหนึ่งในกลุ่มอำเภอที่มีศักยภาพการผลิต ข้าว พืชสวน พืชไร่ โดยเฉพาะข้าวโพดหวาน เป็นพืชที่สำคัญ และปลูกในดินภูเขาไฟ มีพื้นที่ปลูกกว่า 1,300 ไร่/ปี ปริมาณผลผลิตกว่า 3,600 ตัน/ปี คิดเป็นมูลค่า กว่า 16 ล้านบาท ซึ่งในทุกๆปีทางอำเภอได้มีการจัดกิจกรรมงานข้าวโพดหวานภูเขาไฟและของดีศรีรัตนะ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางตลาด เพื่อเปิดโอกาสในการพบกันโดยตรงระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและกลุ่มผู้ซื้อสินค้าเกษตร และยังเป็นการสร้างมูลค่า เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง นั้น
แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ได้กระจายไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งการติดเชื้อในประเทศไทยได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้มีการบังคับใช้มาตรการและปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นพื้นที่ควบคุม เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคมิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง และเพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้น อ.ศรีรัตนะ จึงขอแจ้งเลื่อนการจัดงานข้าวโพดหวานภูเขาไฟและของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน