ผู้ว่าฯศรีสะเกษ สั่งปิดยาว ผับ-บาร์-คาราโอเกะ เพิ่มอีก 14 วัน ร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม ห้ามนั่งก๊งในร้าน งดการสังสรรค์


เมื่อวันที่ 17 เม.ย. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ได้กระจายไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งการติดเชื้อในประเทศไทยได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมการบังคับใช้มาตรการและปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นพื้นที่ควบคุม เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคมิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง และเพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงได้ออกคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 1609/2564 ฉบับที่ 12 ในการสั่งห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยให้ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อหรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือหรืออุปการะ หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้นที่กำหนด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. ถึง 1.พ.ค. นี้ รวมทั้งการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม บริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. ส่วนการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุก ที่งดการให้บริการ
งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง และขอความร่วมมือให้งดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคที่อาจทำให้เสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรค การจัดกิจกรรมทางสังคม ให้งดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้ เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยมและมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ โดยขอความร่วมมือให้เจ้าของกิจการผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณาและดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบในช่วงเวลานี้ โดยอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การสลับวันทำงาน หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. ถึง 1 พ.ค. นี้ รวม 14 วัน
นอกจากนี้จังหวัดยังได้ออกคำสั่งมาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติม ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ ตาก นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีชันธ์ ภูเก็ต ระยอง สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระแก้ว สุพรรณบุรี และอุดรธานี ที่เข้ามายังพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ให้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อสม. หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ทันทีที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยในจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมสแกน QR code คัดกรองประวัติการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนคำสั่งอาจมีโทษทั้งปรับและโทษจำคุก.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน