ขอนแก่น(ชมคลิป)พ่อเมืองหมอแคนประเดิมวัคซีนSinovacเข็มแรก

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประเดิมฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มแรก เพื่อสร้างความมั่นใจพร้อมKick off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ล็อตแรก แก่บุคลากรทางการแพทย์

    ที่ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มแรก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ตามที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10,000 โดส พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ สำหรับขั้นตอนการฉีดวัคซีนในวันนี้ ใช้ระบบเดียวกับที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้  8 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียน (ทำบัตร) ขั้นตอนที่ 2 การชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ขั้นตอนที่ 3 การคัดกรอง ซักประวัติประเมินความเสี่ยง และลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 5 ฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 6 พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกนไลน์ “หมอพร้อม” ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบก่อนกลับพร้อมรับเอกสารคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการฉีดวัคซีน และขั้นตอนที่ 8 ประเมินความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ ในการฉีดวัคซีนครั้งนี้จะใช้เวลาตั้งแต่เริ่มกระบวนการลงทะเบียนขั้นตอนการฉีดวัคซีนประมาณ 5-7 นาทีต่อคน พักสังเกตอาการอีก 30 นาที ในระหว่างการสังเกตอาการจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ สังเกต และสอบถามอาการผู้ได้รับวัคซีนเป็นระยะ ส่วนการประเมินผลหลังการฉีดวัคซีน แบ่งเป็นหลังการฉีดวัคซีนทันที และประเมินผลที่ระยะเวลา 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน หลังการได้รับวัคซีน โดยบันทึกการประเมินในไลน์ “หมอพร้อม”

  สำหรับจังหวัดขอนแก่นเป็น 1 ใน 8 จังหวัดที่ได้รับจัดสรรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำมาฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะที่ 1 เดือนเมษายน 2564 จำนวน 10,000 โด๊ส เป็นยี่ห้อ Sinovac (ซิโนแวค) จากประเทศจีน โดยผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนจะให้ 1 ราย ต่อ 2 โดส จำนวน 5,000 ราย กำหนดให้หน่วยบริการที่มีความพร้อมดำเนินการฉีดกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จ 9 แห่ง ในระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์  โรงพยาบาลชุมแพ  โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลพล โรงพยาบาลบ้านไผ่  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  โรงพยาบาลน้ำพอง  กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนชุดแรก คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสูง ส่วนในเดือนมิถุนายน 2564 จังหวัดขอนแก่นจะได้รับวัคซีนอีกจำนวน 200,000 โดส เป็นวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า โดยระยะที่ 2 จะนำมาฉีดให้แก่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งจะเน้นฉีดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีการสำรวจและขึ้นทะเบียนไว้แล้วตามความสมัครใจ และประชาชนตามลำดับกลุ่มเสี่ยงมากเสี่ยงน้อย