หนองบัวลำภู-ชาววังฯ เปิดบ้านวิชาการ “Open House” สังคมแห่งการเรียนรู้

ชาววังฯ” เปิดบ้านวิชาการ” Open House” สังคมแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่มิติใหม่ สานสายใยชุมชน 9 เมษานี้ ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
วันนี้(4 เมย.64)ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายนิทัศน์ พลสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ว่าโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาตอนต้น มีนายนิทัศน์ พลสนอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีบุคลากรทางการศึกษา 17 คน นักเรียนทุกระดับ 142 คน และในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนร่วมกับเครือข่ายพลังบวร จัดงาน เปิดบ้านวิชาการสานสัมพันธ์บ้านวัดโรงเรียน” Open House” ภายใต้สโลแกน”สังคมแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่มิติใหม่ สานสายใยชุมชน “ ภายในโรงเรียนบ้านน้ำขาวชนูปถัมภ์ เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ 8 โมงเช้าเป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เดินทางมาเปิดงานดังกล่าว
ปัจจุบันบุคลากรของโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ ตระหนักเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเป้าหมายเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นไทย เป็นพลเมืองดีของชาติ มีการดำเนินชีวิตที่ดี ประกอบอาชีพที่สุจริต โดยกำหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดทำสาระหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา ของชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เน้นให้โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล เน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี ความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกัน รับผิดชอบต่อสังคมโลก และเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน “เพิ่มเวลารู้” มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมี ความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ จึงได้จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) เพื่อแสดง ผลผลิตของครูและนักเรียน ให้กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและตอบสนอง ความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน เพื่อการประกอบอาชีพต่อไป สำหรับกิจกรรมภายในงานท่านจะได้พบกับมหกรรมวิชาการ ฐานเรียนรู้ผลงานการแสดงของนักเรียน และตลาดนัดสินค้าพื้นบ้าน จากท้องถิ่นสู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน สาระสำคัญเพื่อให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
และฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการ และด้านอาชีพ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน โดยมีนักเรียนทุกระดับพร้อมโรงเรียนในเขตบริการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงความสามารถของคณะครูและนักเรียน การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการกลุ่มสาระต่าง ๆ การจัดแสดงนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์ การแสดงผลงานนักเรียน และกิจกรรมทวิศึกษา
นายนิทัศน์ พลสนอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ กล่าวว่าโดยทีโรงเรียนในอดีต จนถึงปัจจุบันมีผลงานที่โดดเด่นทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลงานกิจกรรมด้านฝีมือและทักษะไม่ได้รองสถานศึกษาใดๆ และปัจจุบันเป็นโรงเรียนมีคุณภาพ จนได้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล แต่ ณ ปัจจุบันด้วยข้อกำจัดของอัตราการเกิดของประชากร ส่งผลต่อจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในเขตบริการ แต่ด้วยศักยภาพของโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นตลอดมา ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อยอดทางการศึกษาในมิติที่รับผิดชอบร่วมกัน
ด้าน นางสมบัติ วงคำใหญ่ ครูวิทยฐานะชำนาญกการพิเศษ (ค.ศ.3) โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ กล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นพลังมาจาก บ้าน(ชุมชน) วัดที่อยู่ใกล้ และบุคลากรของโรงเรียน(บวร) ผนึกกำลังนำเอาผลผลิตจากท้องถิ่น ผนวกกับ ผลงานด้านฝีมือและความสำเร็จของนักเรียน โรงเรียน มาผสมผสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย นำมาจัด มาโชว์ มาแสดง พร้อมจำหน่าย(ตลาดนัดเพื่อผลผลิต)ทางการเกษตร สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงความสามารถของคณะครูและนักเรียน การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการกลุ่มสาระต่าง ๆ การจัดแสดงนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์ การแสดงผลงานนักเรียน และกิจกรรมทวิศึกษา มีฐานเรียนรู้รำวงคองก้า ฐานข้าวสำปิชาววัง ฐานข้าวต้มมัด ฐานข้าวต้มผัด และฐานไข่เค็มซึ่งเป็นผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
คุณครูสมบัติฯยังกล่าวอีกว่า ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นและถูกนำเสนอ อยากให้เป็นขวัญและกำลังใจกับลูกนักเรียนที่จบการศึกษาในช่วงชั้นที่ 2 และ3 พร้อมอยากบอกผุ้ปกครองว่าโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน สะดวกทุกๆด้าน กับการเดินทางมา-กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน ในปีการศึกษาหน้าที่จะถึง หากผู้ปกครองไม่อยากสร้างภาระและปัญหาในการรับ-ส่งและกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนของเรามีสื่อการเรียนการสอนที่ครบถ้วนพร้อมบุคลากรทางการศึกษา อยากให้ผู้ปกครองได้ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน โดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย วังน้ำขาวฯเราเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน ค่ะ
จังหวัดหนองบัวลำภู สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/