เลย(ชมคลิป)กทท.เดินหน้าจัดอบรมคาราวานส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง(Home Lodge) ณ เชียงคาน

กทท.เดินหน้าจัดอบรมคาราวานส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง(Home Lodge) ณ เชียงคานหนุนที่พักคุณภาพ เน้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดี รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน
เมื่อวันที่ 2 เม.ย.64 เวลา 09.00 น. ที่ห้องนครเวียงจันทร์ โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กระทรวงการท่องเที่ยวและกี่ฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ ททท. และอุพท.เปิดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ( New Normal)มุ่งเน้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
สำหรับการอบรมส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง(Home Lodge) ในครั้งนี้ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผลักดันให้การท่องเที่ยวไทยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ให้มีจำนวนมากขึ้นรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการยกระดับความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว ส่งเสริมความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริม ความเป็นธรรมในการท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้ง เน้นในส่วน ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงชุมชน เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
ในการนี้ กรมการท่องเที่ยวจึงได้ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง
(Home Lodge) เพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์คุณภาพของที่พักนักเดินทาง(Home Lodge) ในพื้นที่ทั่วประเทศและนำหลักเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) มาเป็นแนวทางในการส่งเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จะต้องมีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย และมีความเป็นธรรมต่อนักท่องเที่ยว
การอบรมในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นคาราวานการเดินทางจัดอบรม ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นในพื้นเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นครั้งแรก โดยมีผู้เข้าอบรมรวม 100 คน ทั้งนี้มีการเสวนาจากหน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยวเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการบรรยายความรู้เรื่องแนวโน้มการท่องเที่ยวใหม่และมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย(SHA) โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เรื่องการท่องเที่ยวสีขาว และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยผู้เชี่ยวซาญด้านการท่องเที่ยว เรื่องเทคนิคการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ จาก Blogger เพจ ไปไหนดี การป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)และการเสริมสร้างสุขอนามัยของเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว จากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข พร้อมแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการด้านที่พัก นักเดินทางหลักเกณฑ์คุณภาพของที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและชุมชนที่เข้าร่วมครั้งนี้ โดยหลังจากการจัดอบรมฯ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการและชุมชนสมัครเพิ่มขึ้นช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนลดความเหลื่อมล้ำ


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย