ร้อยเอ็ด(ชมคลิป)มทบ.27 เปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจพัฒนา

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการคลองสวยน้ำใสร่วมใจพัฒนาซึ่งจัดขึ้น ณ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 รองผู้บัญชาการฯ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดจัดโครงการ “จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการคลองสวยน้ำใสร่วมใจพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง ซึ่งในวันนี้เป็นการร่วมใจการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และรักษาคุณภาพน้ำในลำห้วยเหนือและโครงการทหารพันธุ์ดีมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม การจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ถือเป็นอีกวาระหนึ่งที่จิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด จะได้ร่วมมือร่วมใจการประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความสมัครสมานสามัคคีและมีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน