ศรีสะเกษ- เปิดศูนย์ป้องกัน-ลดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”


เมื่อเร็วๆนี้ ที่แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยมี นายนพ พงษ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดศรีสะเกษ นายวิชาญ พันธ์นุเรณู ผอ.แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
นายวัฒนา กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบการดำเนินงานช่วงเทศกาล โดยมีแผนบูรณาการที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัย ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน
ทั้งนี้ เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงนำค่าเฉลี่ยสถิติ 3 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 มาใช้เป็นฐานในการประเมินผลการดำเนินการและตัวชี้วัด จังหวัดศรีสะเกษ จากสถิติข้อมูล 3 ฐาน ปี 2563 มีผู้เสียชีวิต 310 ราย คิดเป็น 21.04 คนต่อแสนประชากร และช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้กำหนดค่าเป้าหมาย ไม่เกินค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2560-2562) คือ เกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 21 ครั้ง บาดเจ็บไม่เกิน 19 ราย เสียชีวิตไม่เกิน 3 ราย งานสงกรานต์ในปีนี้อาจจะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากใกล้ถึงเทศกาลสงกรานต์ก็ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ขึ้นมาอีก
ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ อาจจะมีความใกล้ชิดกัน ทางรัฐบาล หรือ ศบค. กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้กำหนดแนวทางในการเล่นสงกรานต์ ให้เน้นในเรื่องการทำบุญตามประเพณี การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้มาตรการในด้านสาธารณสุข การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เราทำได้ในอดีตก็ไม่ควรที่จะทำ ทางรัฐบาลหรือส่วนกลางก็ได้มีแนวทางในการปฏิบัติมาในการเป็นขอแนะนำ ในส่วนของการเล่นน้ำสงกรานต์ก็ให้อยู่ในกรอบกติกาที่ส่วนกลางได้กำหนด เน้นเป็นข้อควรปฏิบัติ ก็จะมีวิธีการเล่น เช่น การทำบุญทางศาสนา การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ไม่ได้เป็นข้อห้าม แต่ให้ดำเนินการโดยวิธีการที่มีความเหมาะสม เว้นแต่บางแห่งที่เคยจัดกิจกรรมเล่นน้ำที่แออัดก็ขอให้งดไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน