นครพนม-ไอเดียแจ๋ว เกษตรอำเภอธาตุพนม นำเกษตรกรเรียนรู้จริงพื้นที่ แบบ New Normal พร้อมถ่ายทอดความรู้การเกษตรสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 64


วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ชุมชนนาถ่อน บ้านนาถ่อนเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมนางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2564 โดยมีนางศสิมา สุภาษร เกษตรอำเภอธาตุพนม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีการให้บริการด้านการเกษตร แบบครบวงจร พร้อมจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ในกาลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร พร้อมแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากกว่า 200 คน

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายและมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ขึ้น ในทุกอำเภอทั่วประเทศ จำนวน 882 ศูนย์ ซึ่งเป็นจุดที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำการเกษตร โดยเน้นการลดต้นทุนการผลิต การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยภายใน ศพก. จะมีเกษตรกรต้นแบบที่คอยให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรที่สนใจ ซึ่งจะมีหลักสูตรและฐานการเรียนรู้ต่างๆ สำหรับองค์ความรู้ที่เกษตรกรมีอยู่จะนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเอง และทำการเกษตรที่ยั่งยืนได้ในอนาคต ซึ่งจากการคัดเลือกพื้นที่ในการเป็นจุดถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การผลิตในฤดูกาลผลิตใหม่ในปีนี้ของอำเภอธาตุพนม ซึ่งมีสินค้าเด่นคือข้าว และเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวคุณภาพดีอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม โดยมีการนำเทคโนโลยีและการแปรรูปผลผลิตที่หลากหลาย สร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมกับการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ที่เข้มแข็ง จึงเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

สำหรับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่อาจประสบปัญหาด้านการเกษตร โดยเกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามสถานีเรียนรู้ โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อเข้าเรียนรู้ภายใต้ 5 สถานีเรียนรู้ ได้แก่ สถานีเรียนรู้ที่ 1 การปลูกข้าวครบวงจร ซึ่งมีหลักสูตรการลดต้นทุนการผลิต พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า การเพิ่มมูลค่าและการเชื่อมโยงด้านการตลาด สถานีเรียนรู้ที่ 2 การปลูกถั่วลิสงครบวงจร เกษตรกรจะได้เรียนรู้ถึงการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
สถานีเรียนรู้ที่ 3 การผลิตสารภัณฑ์ เรียนรู้การผลิตและกาสรใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต
สถานีเรียนรู้ที่ 4 ปศุสัตว์ โดยมีการสาธิตการนำฟางข้าวไปผลิตอาหารสัตว์ พร้อมการใช้ประโยชน์เพื่อลดปัญหาการเผาฟางข้าว สถานีเรียนรู้ที่ 4 ประมง เรียนรู้การเพาะเลี้ยงและสร้างรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรที่คอยให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจร ทำให้เกษตรกรได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ในการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่อย่างเต็มที่


ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม