หนองบัวลำภู(ชมคลิป)สาสุขฯศรีบุญเรือง รวมพลังปลุกกระแสตลาดสีเขียว อาหารปลอดภัย เนื่องในวัน”อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 20 มีค.ที่ผ่านมา ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเมืองใหม่วิทยา ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมตลาดสีเขียว อาหารปลอดภัย เนื่องใน“วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ”(20 มีค.ของทุกปี) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสร้างวัฒนธรรมปลูกผักสวนครัวทั่วอำเภอ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนอำเภอศรีบุญเรือง ภายใต้แนวคิด “1 หมู่บ้าน สร้างสุขทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีบุญเรือง ชมรม อสม.และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ อำเภอศรีบุญเรือง จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวข้างต้น ให้ อสม.เป็นกลไกสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค อาหารต้องปลอดภัย พร้อมนำผลผลิตภาคเกษตรกรรมพืช ผักสวนครัว และการแปรรูปอาหารที่ปรุงแต่งสะอาด สวยงามและถูกสุขลักษณะเข้าร่วมแสดงผลงานที่ผ่านมาและก้าวต่อไป

โดยมี ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู นายสมยศ อุประ ประธานสภา อบจ.หนองบัวลำภู นางบัวแพง มุขะกัง รองประธานสภา อบจ.หนองบัวลำภู นายสะไกร แก้วโสม สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส.อบจ.กำนันทุกตำบล ผอ.รพ.สต.ในสังกัด และ อสม.กว่า 2,500 คนเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับไฮไลท์ของงานประกอบด้วย การจัดแสดงตลาดต้องชม เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ชุมชน มหกรรมตลาดสีเขียว มอบเกียรติบัตร อสม.ในดวงใจ รพ.สต.ละ 1 คน รวม 18 คน มอบปฏิทิน 3 หมอ ให้ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 3 หมอ การประกวดบูธ พืชผักปลอดสารเคมี และเมนูอาหารชูสุขภาพ

นายสะไกร แก้วโสม สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าโดยที่อำเภอศรีบุญเรือง มีพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นอ้อยมากเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดหนองบัวลำภู ส่งผลให้สารเคมีภาคการเกษตรตกค้างในสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นซึ่งการสัมผัสสารเคมีการเกษตร ทั้งทางตรงและทางอ้อมในสิ่งแวดล้อม ย่อมมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การเจ็บป่วยที่เห็นได้ชัด คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากสารเคมีภาคการเกษตร ส่งผลกระทบด้านสุขภาพจากสารเคมีทางการเกษตรและอาหารปลอดภัยของอำเภอศรีบุญเรือง

ในขณะที่อำเภอศรีบุญเรือง มีนโยบาย ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมปลูกผักสวนครัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอศรีบุญเรือง ให้มีความความมั่นคงและมีอาหารที่ปลอดภัยในระดับครัวเรือนและชุมชนลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน สร้างรายได้ในระดับครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายหลักได้ 100 % นับตั้งแต่ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียก เพื่อทำปุ๋ยในการบำรุงต้นไม้ และแปลงผักสวนครัว ทุกครัวเรือนมีการดูแลรักษาครัวเรือนให้มีความสะอาด สวยงาม สร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตำบลละ 1 แห่ง

นอกจากนั้นยังเป็นการคืนข้อมูลให้ประชาชนได้ตระหนักและรณรงค์ร่วมกันให้ความสำคัญในงานคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย ด้วยการปลุกกระแสตลาดต้องชม ในการบริโภคอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นำพืช-ผักที่ปลอดสารพิษมาร่วมจำหน่าย ลดการใช้สารเคมีภาคเกษตร สร้างเวที พบปะระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรง เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ตลาดสีเขียว เพื่อจำหน่ายพืชผักผลไม้ ปลอดสารเคมีฆ่าแมลง
พร้อมปรับเปลี่ยนแนวความคิดมาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมปลูกผักสวนครัวทั่วอำเภอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอำเภอศรีบุญเรืองภายใต้แนวคิด “1 หมู่บ้าน สร้างสุขทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ขึ้น
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู