กาฬสินธุ์(ชมคลิป)เปิดตลาดนัดวิชาการโชว์ผลสัมฤทธิ์การศึกษานักเรียนเอกชน


โรงเรียนธนพรวิทยา ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดเต็มแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พร้อมโชว์ความสามารถด้านการแสดงออก และผลิตนวัตกรรมจากภูมิปัญญาของนักเรียน เปิดตลาดนัดวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ปกครองชื่นชมเนืองแน่น

ที่โรงเรียนธนพรวิทยา ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นางพรนิภา พลาศรี ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนธนพรวิทยา เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดวิชาการ ในรูปแบบตลาดนัดธนพร โดยมีนายพลสันต์ พลาศรี ผู้จัดการโรงเรียนธนพรวิทยา นางระเบียบ จันทร์ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนธนพรวิทยา พร้อมด้วยบุคลากร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมงาน และจัดนิทรรศการแสดงผลงานเป็นจำนวนมาก

นางพรนิภา พลาศรี ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนธนพรวิทยา กล่าวว่า โรงเรียนธนพรวิทยา เป็นสถานศึกษาเอกชนใกล้บ้าน ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน ได้รับบริการด้านการศึกษา และพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและความอบอุ่น สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด ระหว่าง คณะครู ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน จัดการเรียนการศึกษาระดับอนุบาลถึงชั้น ป.6 โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน และตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

นางพรนิภากล่าวอีกว่า ในส่วนของการจัดตลาดนัดวิชาการ หรือตลาดนัดธนพรในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการจัดขึ้นเพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พร้อมเปิดเวทีให้นักเรียนทุกช่วงชั้นได้โชว์ความสามารถด้านการแสดงออก และผลิตนวัตกรรมจากภูมิปัญญาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 นอกจากนี้ ยังจะทำให้ผู้ปกครอง ได้เชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษา ที่ทางโรงเรียนธนพรวิทยา ได้มีการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ ให้บุตรหลานมีความรู้ ความสามารถ ที่จะไปต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ

ด้านนางระเบียบ จันทร์ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนธนพรวิทยา กล่าวว่า โรงเรียนธนพรวิทยา มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนทุกด้าน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก เยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังนั้น จึงได้มุ่งเน้นให้นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลได้อ่านออก เขียนได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ขณะที่ในระดับช่วงชั้นที่สูงขึ้น ก็ได้เพิ่มความเข้มข้นทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพเสริมเข้าไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อคุณภาพของการเรียนการสอน และศักยภาพของผู้เรียนเอง

นางระเบียบ กล่าวอีกว่า เป้าหมายของโรงเรียนธนพรวิทยา นอกจากจะมุ่งเน้นความรอบรู้ทางวิชาการ อ่านออก เขียนได้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนดังกล่าวแล้ว ยังส่งเสริมทักษะวิชาชีพ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และการผลิตนวัตกรรมทางภูมิปัญญาที่หลากหลาย เช่น ธุงประดับสถานที่ ดอกไม้ประดิษฐ์  การรีไซเคิลจากเศษสิ่งของเหลือใช้มาสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่างๆ  ดังนั้น ในการจัดตลาดนัดวิชาการ ในรูปแบบตลาดนัดธนพรในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก จึงเป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และโชว์ความสามารถด้านการแสดงออกบนเวทีการแสดง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมจากภูมิปัญญาของนักเรียน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม และชื่นชมผลงานของบุตรหลานเป็นจำนวนมาก