ขอนแก่น–ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ สร้างพื้นที่ตำบลต้นแบบ เพื่อชาวหนองแซงอยู่ดีมีสุข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตลาดพ่อขุนอินทร์ บ้านหนองเต่า ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด เป็นประธานพิธีเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ ตำบลหนองแซง ประจำปี 2564 โดยมีนายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัท เมืองโคตร สาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด นายถนอม ประติมูลตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 300 คน
นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด กล่าวว่า สุขภาพถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของทุกคน การที่จะมีสุขภาพดีนั้น จะต้องสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ สามารถดูแลครอบครัวและชุมชนไม่ให้เจ็บป่วยทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนการรู้จักดูแลด้านสภาพแวดล้อม ไม่ให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นยังมีความเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆ เป็นต้นว่า ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจึงต้องใช้วิธีการแบบองค์รวม ทุกๆ ส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และภาคประชาชนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง
“อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ถือว่าเป็นภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่สำคัญที่สุด เป็นพลังมวลชนที่เป็นแบบอย่างด้านความเสียสละ ทั้งพลังแรงกาย แรงใจ มีความขยันอดทน มุ่งมั่นกับการทำหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับ โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น เห็นควรอย่างยิ่งที่ต้องมีการประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ตนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับ อสม.หลายหมู่บ้าน เห็นความสำเร็จของทำงานของพี่น้อง อสม. และยินดีให้การสนับสนุน ร่วมดำเนินงานด้วยอย่างจริงใจ เพื่อให้พี่น้องคนตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด อยู่ดี มีสุข และเป็นตำบลต้นแบบ ของการมีส่วนร่วมในการสร้างสุข จากทุกภาคีเครือข่าย”
นายบุญชู พันธ์ภักดี ประธานชมรม อสม. ตำบลหนองแซง และประธานชมรม อสม. อำเภอบ้านแฮด กล่าวว่า ตามที่ปี พ.ศ.2537 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติ หรือวัน อสม.แห่งชาติ และในทุกปีจะมีการจัดงาน วัน อสม.แห่งชาติ เป็นประจำ ซึ่งในปี 2564 นี้ ต.หนองแซง มีกิจกรรมที่สำคัญคือ กิจกรรมการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณสำหรับ อสม. ดีเด่นสาขาต่างๆ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ การแสดงผลงานตามบทบาทของ อสม. ในการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างสุขภาพคือ การเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพ ก้าวท้าใจ ซีซั่น3 ระยะทาง 3.5 และ 6 กิโลเมตร และมีการประกาศเจตนารมณ์ของพี่น้อง อสม. ในการที่จะดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อหวังให้คนตำบลหนองแซง อยู่ดี มีสุข ต่อไป

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น