บึงกาฬ ผวจ.บึงกาฬ-เปิดโครงการพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้สนับสนุนการท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 09.00น0วันที่ 19 เม.ย.64 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟ้อนรำและพัฒนาบุคลิกภาพของผู้รำ ภายใต้โครงการพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้สนับสนุนการท่องเที่ยว โดยมี นายวิสูตร ดวงสิมา วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ นายกีรดิษฐ์ อุทรัง หัวหน้ากลุ่มกิจการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และจนท.ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่า การสืบสาน อนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริม สนับสนุน วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะศิลปะการแสดง ที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชน เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในการสืบสาน รักษา มรดกภูมิปัญญา อันล้ำค่าของท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย และยังผลนำไปสู่การพัฒนา การต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มในมิติต่างๆ ทั้งในการท่องเที่ยวและบริการ สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง และยิ่งกว่านั้น คือการที่ชุมชนได้ใช้วิถีชีวิตใช้มนต์เสน่ห์ ที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน ด้านศิลปะการฟ้อนรำ ที่ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เผยแพร่สู่สาธารณะชน การจัดอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะการฟ้อนรำ รวมถึงบุคลิกภาพในการรำ ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นตัวแทนของชุมชนในจังหวัดบึงกาฬ
ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือความสำคัญอย่างยิ่งในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดบรรยากาศแห่งมิตรไมตรี อบอุ่นประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และยังเป็นโอกาสเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดบึงกาฬอีกส่วนหนึ่งอีกด้วย กิจกรรมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ชุมชนดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชน์และเกิดรายได้แก่ ชุมชน สังคม
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ //