อุบลราชธานี-สพอ.เดชอุดม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยนายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม มอบหมายให้นายอุบล พีระพรปัญญา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง กล่าวรายงาน และมีนายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้
1.มอบน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 200 ชุด
2.ปล่อยรถบรรทุกน้ำเพื่อไปแจกจ่ายให้ประชาชนตำบลนากระแซง จำนวน 2 คัน
3.กิจกรรมขุดแหล่งน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ครัวเรือนต้นแบบ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1:1 แปลงนายมานพ พาหะหม บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 4 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ซึ่งนายวิริยะ เสาทองพัฒนาการอำเภอเดชอุดม นำข้อมูลการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับครัวเรือน อำเภอเดชอุดมมีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 808 ครัวเรือน ทำให้ครัวเรือนมีแหล่งกักเก็บน้ำตามโครงการฯ และสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งได้ในอนาคต
4.ปลูกผักสวนครัว โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 และห่มดินให้ต้นไม้มีความชุ่มชื้น
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 200 คน

ภาพข่าว ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน