นครพนม-สำนักงานฝ่ายเลขาธิการ 904 ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ รวมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน

สำนักงานฝ่ายเลขาธิการ 904 ลงพื้นที่นครพนม ตรวจติดตามความพร้อมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ รวมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน
วันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม พันเอก วโรดม ปุณยานันต์ สำนักงานฝ่ายเลขาธิการ 904 พร้อมคณะลงพื้นที่ซักซ้อมการปฏิบัติ และตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ รวมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน และการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชอุปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานในวันที่ 30 มีนาคม 2554 โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติอย่างสูงสุด
โดยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้จะประกอบไปด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ รวมถึงนิทรรศการและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 15 แห่ง ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบไปด้วย นิทรรศการและการแสดงผลงานด้านทักษะวิชาการ ด้านทักษะวิชาชีพ ด้านทักษะชีวิต ด้านเทคโนโลยี และด้านการสื่อสาร 2 ภาษา นิทรรศการและการแสดงผลงานของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการแปลงเกษตรสาธิต โคก หนอง นา พัชรโมเดล เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เรียนรู้ศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีการจัดตลาดนัดพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญา พัฒนาอาชีพของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ และการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย