“อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ขอเชิญร่วมงานศาลหลักเมืองประเพณีของดีเมืองน้ำยืน ประจำปี 2564”

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 17.30นายอำเภอน้ำยืน เปิดงานศาลหลักเมืองน้ำยืน ประจำปี 2564 วันที่ 15 -20 มีนาคม 2560งานแสดงวัฒนธรรม3 เผ่า ลาว เขมร กูย นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน เปิดเผยว่า อำเภอน้ำยืน ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,สถานศึกษาผู้นำท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนร่วมจัดงานศาลหลักเมือง ประเพณีของดีเมืองน้ำยืน ประจำปี 2564 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปตลอดทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และร่วมอนุรักษ์ สืบทอด เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญหาท้องถิ่น ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเพื่อยกย่องและให้เกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกันสร้างสรร สืบทอดภูมิปัญญาให้คงอยู่ในสังคมสืบไปส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภายในงานมีการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เมืองน้ำยืน จากส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปร่วมชมงานศาลหลักเมืองประเพณีของดีเมืองน้ำยืน ประจำปี 2564 วันที่ 15-20 มีนาคม 2564 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน