มหาสารคาม(ชมคลิป)คูโบต้า ภาครัฐเอกชน มอบเครื่องจักรกลการเกษตรแก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรตำบลห้วยเตย และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังบ้านวังทอง

จังหวัดมหาสารคามร่วมกับ คูโบต้า ภาครัฐเอกชน มอบเครื่องจักรกลการเกษตรแก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรตำบลห้วยเตย และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังบ้านวังทอง มูลค่าทั้งสิ้น 1,894,000 บาท
วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น ที่บ้านวังทอง ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรตำบลห้วยเตย และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังบ้านวังทอง พร้อมด้วย นางสุนิษา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัทคูโบต้ามหาสารคาม จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
นายเพชร พรมทอง ผู้จัดการบริการหลังการขายภาคอีสาน บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า สำหรับงานส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรในโครงการ BOI เนื่องด้วยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มีนโยบายตอบรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI โดยมีการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ เพื่อใช้พัฒนากลุ่ม และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแผนนโยบายของทางจังหวัดมหาสารคามในเรื่องการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ขับเคลื่อนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม อย่างจริงจัง
สยามคูโบต้า ได้ดำเนินการยื่นขอมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้าไปสนับสนุนกิจการขององค์กรในท้องถิ่น สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้กับชุมชน ในปีนี้ จึงได้สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้การจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร นำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเอง เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลิต จำนวน 34 วิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ให้การสนับสนุนในจังหวัดมหาสารคามคือ แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรตำบลห้วยเตย ได้แก่ รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อคูโบต้า รุ่น L5018 SP KIS+ใบมีด จำนวน1 คัน ผานบุกเบิก DP2224F จำนวน1อัน ผานพรวน DH245F 1อัน จอบหมุน RX183F 1อัน เครื่องปลูกอ้อย SP420 1คัน รวมมูลค่า 945,500 บาท และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมมันสำปะหลังบ้านวังทอง ได้แก่เครื่องจักรกลการเกษตร รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อคูโบต้า รุ่น L5018 SP KIS+ใบมีด 1คัน ผานบุกเบิก DP2224F 1อัน ผานพรวน DH245F1อัน จอบหมุน RX183F 1อัน เครื่องปลูกมันฯ CP100F 1เครื่อง รวมมูลค่า 948,500 บาท รวมทั้งให้ทีมช่างจากร้านค้าผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่พร้อมให้บริการ เครื่องจักรกลการเกษตรที่นำมาสนับสนุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปพัฒนาการทำเกษตรให้แก่วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเป็นพันธกิจร่วมกันของทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง และเกิดรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
สยามคูโบต้ามีแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ผ่านความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ผนึกกำลังพัฒนาชุมชนเกษตรให้มีความเข้มแข็ง สนับสนุนเทคโนโลยีนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ