บึงกาฬ (ชมคลิป)ติดตั้งป้ายห้ามดื่มเหล้าถนนข้าวเม่า ริมโขง

วันนี้16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองบึงกาฬ นายเชิดชัย เจริญดี รอง ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ ร่วมกับฝ่ายปกครอง นายธีระพล ขุนพานเพลิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ และฝ่ายตำรวจ พ.ต.อ.วิชยานนท์ นิติกุล ผกก.สภ.เมืองบึงกาฬ, พ.ต.ท.อดุลย์ ฉิมทับ รอง ผกก.สภ.เมืองบึงกาฬ ,พ.ต.ต.วิทวัส คำสียา สวป.สภ.เมืองบึงกาฬ ได้ร่วมกันติดตั้งป้ายห้ามดื่มเหล้า ที่ริมโขง ถนนข้าวเม่า ซื่งเป็นที่สาธารณะ ที่ได้จัดไว้ให้ประชาชนออกกำลังกาย พักผ่อนและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดบึงกาฬ เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มวัยรุ่นขาเมา ตั้งวงเหล้าเปิดเพลงเสียงดังก่อตวามเดือดร้อนรำคาญและป้องกันอาชญากรรมต่างๆที่เกิดจากการดื่มเหล้า ตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 31 กำหนดว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้

1. วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา
2. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามก.ม.ว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามก.ม.ว่าด้วยยา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล
3. สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี
4. สถานศึกษาตามก.ม.ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้รับอนุญาตตามก.ม.ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
5. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามก.ม.ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
6. สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนทั่วไป
7. สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กฎหมายฉบับนี้และมาตรานี้มีเจตนาควบคุมการดื่มในศาสนสถานหรือสถานที่อันตราย เพราะการดื่มเหล้าทำให้ขาดสติยั้งคิดและอาจก่อเรื่องร้ายแรงและเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่นได้ แล้วยังรวมถึงทำลายภาพสถานที่ทางศาสนาด้วย ดังนั้น การดื่มในวัดหรือบริเวณวัด ไม่ว่าจะเป็นงานศพหรืองานบวชซึ่งมิได้มีพิธีกรรมที่ต้องใช้สุราหรือเบียร์ ผู้ดื่มต้องได้รับโทษอาญาตามกฎหมาย สถานที่อีกหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือสถานที่ราชการหรือสถานที่อันตราย เช่น ร้านขายยา สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โรงพยาบาล สถานีอนามัย โรงเรียน มหาวิทยาลัย สวนสาธารณะ เป็นต้น ล้วนอยู่ในบังคับของกฎหมายนี้ นักดื่มทั้งหลายพึงระวังการดื่มในสถานที่ดังกล่าว เพราะค่าปรับสูงกว่าราคาเครื่องดื่มอย่างมาก ไม่คุ้มแน่ หากท้าทายการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้แลกกับการดื่มเหล้าที่เสี่ยงต่อกฎหมายยังท้าทายความตายจากโรคตับแข็งด้วย