ขอนแก่น-ชป.6 วางแผนเชิงรุกปูพรมอีสานกลาง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เร่งเติมน้ำดิบช่วยประปา

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 6 (SWOC6) ประเมินพื้นที่อีสานกลาง 5 จังหวัด เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตประปา เดินหน้าให้ความช่วยเหลือเร่งเติมน้ำดิบให้ประปา สร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคจนถึงสิ้นฤดูแล้ง

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 6 (SWOC6) ได้ประเมินและตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในพื้นที่อีสานกลาง 5 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) ซึ่งมีจำนวนสาขาแม่ข่ายประปาทั้งหมด 22 สาขา 49 หน่วยบริการ 71 สถานีสูบน้ำดิบ ใช้น้ำดิบในเขตชลประทานจำนวน 44 แห่ง และนอกเขตชลประทานจำนวน 27 แห่ง พบว่ามีการประปาฯ 2 สาขาที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบ ได้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ หน่วยบริการอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (นอกเขตชลประทาน) และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ หน่วยบริการเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (ในเขตชลประทาน)

สำนักงานชลประทานที่ 6 จึงได้วางมาตรการในการให้ความช่วยเหลือโดยได้ประเมินน้ำต้นทุนของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ หน่วยบริการอ.สีชมพู จ.ขอนแก่น พบว่ามีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบสูง จึงวางแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการปรับปรุงฝายกระสอบทรายชั่วคราวปิดกั้นลำน้ำพอง เพื่อยกระดับน้ำดิบบริเวณสถานีสูบน้ำดิบแรงต่ำ ซึ่งขณะนี้การประปาส่วนภูมิภาคฯ ได้ดำเนินการแล้ว ในระยะต่อไปหากปริมาณน้ำดิบยังไม่เพียงพอ อาจจะต้องสูบน้ำหรือระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของกรมชลประทาน ความจุ 5.6 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 2.5 ล้าน ลบ.ม. เป็นน้ำใช้การได้ 2.3 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานขอนแก่นได้วางแผนสำรองน้ำไว้สนับสนุนน้ำดิบสำหรับผลิตประปา โดยการระบายน้ำผ่านห้วยลอมไผ่ ไหลลงห้วยทรายขาว และลงลำน้ำพองท้ายสถานีสูบน้ำดิบ แล้วก่อสร้างฝายทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชน

สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ หน่วยบริการเกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบในระดับปานกลาง คาดว่าปริมาณน้ำดิบที่มีอยู่ในขณะนี้จะสามารถผลิตน้ำประปาได้ถึงวันที่ 6 ก.ค. 64 หากจะให้มีน้ำเพียงพอตลอดฤดูแล้ง (31 ก.ค. 64) จะต้องใช้น้ำอีกประมาณ 60,000 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างทำนบดิน 2 จุด ให้เป็นแก้มลิง และได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง เข้าไปสูบน้ำเติมเข้าในแก้มลิง รวมถึงได้ดำเนินการ ขุดลอกแก้มลิงหนองอีดำ ที่อยู่บริเวณเหนือโรงสูบเพื่อให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำดิบไว้ใช้สำหรับการผลิตน้ำประปา

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้กำหนดมาตรการการบริหารจัดการน้ำที่คุ้มค่า เน้นการอุปโภค-บริโภคเป็นหลัก เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด จัดทำแผนเผชิญเหตุและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือไว้ให้พร้อมสำหรับการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้มีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอไปจนถึงสิ้นฤดูแล้งนี้


งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 6
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16 มีนาคม 2564