อุบลราชธานี-อำเภอเดชอุดม ประชุมคณะทำงานการกลั่นกรองความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุสาหกรรม


วันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่หอประชุมอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดมเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการกลั่นกรองความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี(ระดับอำเภอ) เพื่อให้การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี (พื้นที่ตำบลนากระแซงและตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม) เป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม และให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการดำเนินการปรับผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีม่วงเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานีตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ต่อไป โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม(ระดับอำเภอ)และผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้ดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน