อาชีวะอุดรธานี อบรมคุณธรรม จริยธรรมนำตน จริยชนนำชาติ เพื่อพัฒนา Soft Skill แบบ New Normal

ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการต้องสวมหน้ากากอนามัย 100%
ดร.นิรุตต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คุณธรรมจริยธรรม เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในทุกยุค ทุกสมัย โดยเฉพาะในยุคของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งเยาวชนขาดความตระหนักและเห็นคุณค่าด้านศีลธรรมและจิตใจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีจึงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา นำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต คิดได้ทำเป็น และฉลาดแก้ปัญหา โดยจัดขึ้น 2 วัน แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็น 4 กลุ่ม กลุ่ม ๆ ละ 200 คน ในการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมบูรณาการกิจกรรมจิตอาสา โดยดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)
อย่างเคร่งครัดดังนี้
1.มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
2.มีจุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือสแกน “ไทยชนะ”
3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยทุกคนและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
4.จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะจุดทางเข้าและจุดอื่นๆที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง
5.จัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.50 เมตร
6.ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส
7.จัดอาหารเป็นชุด/น้ำดื่มบรรจุขวดต่อคน
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักศึกษามีความสุขที่ได้จัดโครงการฯดี ๆ ขึ้น ภายใต้ภาวะสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน