ขอนแก่น – ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย

ที่ค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 1500 พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 และคณะนายทหารของหน่วย ให้การต้อนรับ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วย ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และคณะในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในโครงการฯ พร้อมกับให้คำแนะนำวิธีดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี เป็นโครงการนำประโยชน์ให้กับทหาร โดยแท้จริง ทำให้พวกเขามีความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ได้กินผักปลอดภัย และเป็นเกษตรกรต้นแบบในอนาคต และสามารถขยายผลไปสู่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

ศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 ที่ผ่านมาได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในหน่วยทหาร เพื่อน้อมนำแนวทางพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ให้สามารถรักษาไว้สำหรับแจกจ่ายให้หน่วยงาน หรือประชาชน เมื่อประสบภัยพิบัติหรือยามขาดแคลน เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผักคุณภาพดีและกระจายผ่านให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยสร้างอาชีพและเป็นแหล่งผลิตอาหาร สำหรับเลี้ยงตนเองในยามสถานการณ์ไม่ปกติ และเพื่อเตรียมการพัฒนาให้ศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ร่วมกิจการการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง และ โครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต่อไป
ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร