บุรีรัมย์ – “มทบ.26 บูรณาการร่วมทุกภาคส่วนราชการ” ออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ จากผลกระทบของภาวะภัยแล้ง ในโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” 

ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 4 มี.ค.64 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณสนามกีฬา มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พันเอก พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 26/ เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 26 ผู้แทน พลตรี ภัชรพล ศิริรักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 26 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ปี 2564 พร้อมปล่อยแถวกำลังพลจิตอาสา และขบวนรถบรรทุกน้ำดื่มสะอาดจาก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.26, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 ,กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23, เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, เทศบาลตำบลบ้านบัว, เทศบาลตำบลอิสาณ, อบต.สวายจีก, อบต.สะแกซำ,อบต.เสม็ด, อบต.สะแกโพรง และรถบรรทุกน้ำจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ รวมกว่า 10 คัน ออกทำการขนส่งน้ำดื่มสะอาด ไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ประสบภัยแล้ง และโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ที่หน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ทำให้ขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ จากผลกระทบของภาวะภัยแล้งในปีนี้ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 26 ยังจะได้บูรณาการความร่วมมือกับ หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดเตรียมกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่รับผิดชอบ ได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งในวันนี้ได้นำน้ำไปแจกจ่ายที่วัดป่าสารภี และภายในหมู่บ้านสารภี ต.เสม็ด อ.เมืองฯ จว.บ.ร. จำนวน 3 เที่ยว ปริมาณน้ำ 18,000 ลิตร
ตามที่กองทัพบก ร่วมกับภาคี 4 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัด (มหาชน), กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการ “ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ” ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการ ทำให้ปริมาณน้ำที่ เก็บกัก ในอ่างเก็บน้ำ และเขื่อนหลักบางแห่ง มีปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะ ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งไม่มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน
ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารบก โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยจัดรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินทันที รวมถึงประสานส่วนราชการในพื้นที่บูรณาการร่วมกันช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีกำหนดกระทำพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564 และปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 4 มี.ค.64 ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่าง 5 หน่วยงาน คือ บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ภาชนะบรรจุน้ำ และสนับสนุนงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในโครงการฯ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการสนับสนุนจุดจ่ายน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาคสนับสนุนจุดจ่ายน้ำประปา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การสนับสนุนโดยยกเว้น ค่ากระแสไฟฟ้า ณ จุดจ่ายน้ำของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และการประปาส่วนภูมิภาค และกองทัพบก จัดรถน้ำไปรับน้ำจากจุดจ่ายน้ำ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ การประปาส่วนภูมิภาคไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่เป้าหมาย
ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก มทบ.26
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร