ขอนแก่น-โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา เปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 1 Open class 1^st

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 1 Open class 1^st ณ ห้องประชุมอาคาร 4 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยาศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน
โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยาได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่2 โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูเพื่ออาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษา (กสศ.)
ในการเปิดฉันเรียนครั้งนี้มี นางสาวอัญชลี ศิริวาลย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 เรื่อง จำนวนไหนมากกว่ากัน และ นางจุฑามาศภาวงศ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง อะไรยืดหยุ่นกว่ากันเอ่ย
ทั้งนี้มี ผศ.ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา ผศ.เขม เคนโคก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ดร.วิรงรอง อุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง นายสิทธิโชค ดีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องสมอ และ นางพัฒนาภรณ์ ทองภูธรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา ร่วมสังเกตการณ์สอนและสะท้อนผล โดยมี นายบุญสุข โสภาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา เป็นผู้ดำเนินรายการ


อนึ่งกิจกรรมเปิดฉันเรียนครั้งนี้ได้รับความมั่นใจจากคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด โรงเรียน พันธมิตร นวัตกรรม Lesson study @ Open Approach คือโรงเรียนภูเวียงวิทยายน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และโรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต2 ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น บุคลากรครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนมากกว่า 100 คนที่เป็นเกียรติในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้