นายกอบจ.อุบลฯแถลงนโยบายยึดหลักการบริการรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ นายมวลชน กัลป์ตินันท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในการประชุมนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้แถลงนโยบาย ต่อสภา อบจ.อุบลราชธานีทั้ง 42 เขต ยึดหลักการพัฒน 7 ด้าน ทั้งนี้มีหลักการพัฒนา “ อุบลบ้านเรา ต้องดีกว่านี้” เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย บริหารงานตามกรอบอำนาจหน้าที่ จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะของ จ.อุบลฯ โดยจะใช้ประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่มีมาพัฒนาอุบลราชธานีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ทำให้ชาวอุบลฯอยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

สำหรับนโยบาย 7 ด้านประกอบด้วย 1. นโยบายการบริหาร การเมือง การปกครอง นำนโยบายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การบริการรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เช่น สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองระบอบประธิปไตย พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นองค์กลางประสานทุกภาคส่วน เพื่อเชื่อมโยงความคิดและปัญหาของชุมชน บูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดให้เป็นเอกภาพ ปรับปรุงการบริหารจัดการ อบจ.อุบล โดยยึดหลัก การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ การวางแผนส่งเสริมการลงทุน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม และแห่งใหม่ ให้จังหวัดอุบลราชธานีเที่ยวได้ 12 เดือน 3.นโยบายด้านการเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปข้าว เพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง หนองบึง โดยการขุดลอกให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค 4.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนจัดหารถฉุกเฉิน ( 1669) พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็น บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด สนับสนุนการป้องกันรักษาผู้ป่วยทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ (หมอมือถือ) 5.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับองค์กรภาคีให้ความรู้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การรักษาคุณภาพน้ำ จัดให้มีการจัดระบบกำจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งสิ่งปฎิกูล การบำบัดน้ำเสียใหกับชุมชน ส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ คืนความสมบูรณ์ให้กับผืนป่าลดโลกร้อน ส่งเสริมสนับสนุนประหยัดพลังงานและผลิตพลังงานทดแทน โดยรณรงค์ให้ชุมชนร่วมประหยัดพลังานหันมาใช้พลังงานทดแทน 6.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ดำเนินการส่งเสริมจังหวัดเป็นจังหวัดแห่งการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เรียนรู้ทุกช่วงวัย ทั้งในระบบการศึกษา ทั้งทางตรงและทางอ้อม และ 7.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสะพาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค แหล่งน้ำการเกษตร และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐานโดนเร่งด่วน ตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี