(ชมคลิป)พ่อเมืองศรีสะเกษ ชูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ขุนหาญ ต้นแบบแนวคิดการสร้างวินัยจราจรในเด็ก


เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมเทศบาลตำบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็นวาระ “365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย” พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนหาญ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่พัฒนาโดดเด่น (Best Practice) ในการใช้แนวคิดปลูกฝังแนวคิดการสร้างวินัยจราจรในเด็ก ซึ่งจะเติบโตเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่
นายวัฒนา กล่าวว่า ได้มอบหมายหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานในระดับจังหวัด วิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตบนท้องถนน ร่วมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องคน รถ และโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การเปลี่ยนแปลงจากถนน 2 เลน เป็น 4 เลน การเปลี่ยนแปลงด้านวิศวกรรมจราจร ซึ่งกระทบต่อวิถีการใช้รถใช้ถนนของคนในชุมชน การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน การปลูกฝังจิตสำนึกเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน