หนองบัวลำภู(ชมคลิป)โรงเรียนบ้านต่างแคนแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน ตามโครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านต่างแคนแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน ตามโครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา ภายใต้โครงการ สร้างพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท สุดยอดโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ระดับประเทศ
เมื่อเร็วๆนี้ ณ อาคารเรือนรับรองโรงเรียนบ้านต่างแคน ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ ศึกษาดูงานตามโครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษา ภายใต้โครงการ สร้างพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียนในสังกัดทุกโรง โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

พร้อมด้วยนายสะอาด แสงรัตน์ ประธาน คณะกรรมการวัดและประเมินผล โครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นายอำเภอสุวรรณคูหา โดยมีนายบุญทัน มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต่างแคน ให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านต่างแคน โครงการในพระราชดำริ 6 โครงการสำคัญ ประกอบด้วย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โครงการฝึกทักษะอาชีพ โครงการสหกรณ์โรงเรียน และโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดีเด่น

นายชาติชาย วงศ์กิตตะ ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำโครงการสร้างพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท โดยมีโครงการย่อย คือ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา และมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการในระดับภูมิภาค เพื่อให้มีสถานศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกสังกัดได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้พอเพียงและได้รับการประเมินจากผู้ผ่านการอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ
โดยในปี พ.ศ. 2564 นี้ มีสถานศึกษา จำนวน 22 แห่ง สมัครเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้พอเพียง โดยหนึ่งในจำนวนนั้น คือ โรงเรียนบ้านต่างแคน ที่ขอเข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินในลำดับต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มป้าหมาย โดย มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในทิศทางเดียวกัน ของสถานศึกษาที่จะขอรับการประเมิน สถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้พอเพียง จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ ศึกษาดูงานตามโครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา รวมระยะเวลา 2 วัน โดยวันแรกเป็นการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านต่างแคน โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม และ วันที่สองเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเขียนรายงานตนเองของสถานศึกษา ตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียงละศูนย์การเรียนรู้พอเพียงให้ถูกต้องต่อไป
ด้านนายบุญทัน มาลี ผอ.โรงเรียนบ้านต่างแคน กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนบ้านต่างแคน มีความพร้อมในหลายๆด้าน มีอุทยานการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน โดยมีกิจกรรมปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ผสมผสานหลายโครงการ อาทิ โครงการปลูกไม้ผล ปลูกมะนาว แก้วมังกร กล้วยน้ำว้า พืชผักสวนครัว รวมถึงโครงการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ หมูป่า หมูขุน โดยมีการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เชื่อมโยงกับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการจัดอาหารให้กับนักเรียนและมีการหมุนเวียนอาหารอยางหลากหลาย มีการ บูรณาการเชื่อมโยงการดำเนินโครงการอาหารกลางวันสู่กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนแบบครบวงจร ทำให้โรงเรียนบ้านต่างแคน ผ่านการประเมินและได้รับรางวัล “โรงเรียนต้นแบบ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ปี 2559 ” จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนระดับภาค การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู