กาฬสินธุ์(ชมคลิป)ระดมปราชญ์ชาวบ้านน้อมนำศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาความยากจน


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพชุมชน ตามกลยุทธ์ชาวบ้านสอนชาวบ้าน  นำปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพต่างๆ ส่งเสริมทักษะและให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน  โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา มาประยุกต์กับโครงการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนหลังได้รับผลกระทบโควิด-19

เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์  2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามบรรยากาศการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนใน จ.กาฬสินธุ์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รอบที่สอง  พบว่าหน่วยงานภาครัฐ โดยการนำของนายทรงพล  ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้กำชับทุกภาคส่วน ลงพื้นที่ติดตามปัญหา และให้การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อให้สภาพเศรษฐกิจ  สังคม คุณภาพชีวิต ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ประชาชนทุกสาขาอาชีพ สามารถประกอบกิจการและดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุข

ด้านนายวิชัย ฤทธิหาร พัฒนาการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ได้รับนโยบายจากนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์  และนายสมเจตน์  เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  กำกับดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ทั้งในส่วนของการประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงนี้ ซึ่งอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ในรอบที่สอง  หลายภาคส่วนได้รับผลกระทบ  จึง ได้มีการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการสัมมาชีพชุมชน  ตามกลยุทธ์ชาวบ้านสอนชาวบ้าน  โดยระดมปราชญ์ชาวบ้านด้านอาชีพต่างๆ เข้ามาอบรม พัฒนาศักยภาพ เป็นการ เพิ่มองค์ความรู้  เพื่อเป็นวิทยากรทำหน้าที่ให้คำแนะนำชาวบ้าน  ในการประกอบอาชีพต่างๆในชุมชน

นายวิชัย กล่าวอีกว่า โครงการสัมมาชีพชุมชนหรือโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพสู่ชุมชน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา และแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางขับเคลื่อน เป็นนโยบายของรัฐบาลและกรมพัฒนาชุมชนที่ ดำเนินการเมื่อปี 2560  เบื้องต้นคัดเลือกครัวเรือนยากจน ผู้ด้อยโอกาส หรือครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.มาเข้าร่วมโครงการ  โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความสามารถในทักษะอาชีพสาขาต่างๆ เป็นแกนนำในการอบรมและประกอบอาชีพ ตามแนวทางที่ถนัดและตามความพร้อมของชุมชน ก่อนที่จะมีการต่อยอดขยายผล ทำให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว จักสาน ทอเสื่อ ทอผ้า เลี้ยงปลา แปรรูปอาหาร  เพื่อยังชีพและจำหน่าย สร้างรายได้เข้าครัวเรือน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน และฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนหลังได้รับผลกระทบโควิด-19  ดังกล่าว