(ชมคลิป)กกต.กาฬสินธุ์เร่งสร้างความรู้เลือกตั้งท้องถิ่นสมานฉันท์


สำนักงาน กกต.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งกับผู้สมัคร ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งกับผู้สมัคร ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง โดยมีนายสุทธิชัย บุญเรือง ผอ.กกต.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรเดช เคราะห์ดี ผู้ตรวจการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่กกต.กาฬสินธุ์ และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เข้าร่วมกว่า 300 คน
นายสุทธิชัย บุญเรือง ผอ.กกต.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องของกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างให้ผู้สมัครรับการเลือกตั้งรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี เพราะผู้สมัครทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนกาฬสินธุ์ เป็นคนในท้องถิ่นเดียวกัน ดังนั้นจึงอยากให้รักษาความเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง มีความสมานฉันท์ปรองดองกัน เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองท้องถิ่นของตนเอง และร่วมกันจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริต และโปร่งใสต่อไป
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ครั้งนี้ มีทั้งหมดจำนวน 79 แห่ง เป็นเทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลตำบล 77 แห่ง รวม 964 หน่วย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 446,021 คน มีผู้สมัครนายกเทศมนตรี 186 คน และสมาชิกสภาเทศบาล 1,923 คน