ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและนโยบายสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและนโยบายสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันนี้(12 กพ.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชนและนโยบายสำคัญอื่นๆ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมให้การต้อนรับและชี้แจงประเด็นการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสำหรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้อาทิ โครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การเสนอขอรับงบประมาณผ่านจังหวัด การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” กับโครงการ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”
การบรูณาการการทำงานและการรณรงค์ให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวฯ/ ครัวเรือน “โคกหนอง นา โมเดล”/ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เครือข่ายอื่นๆ สมัครเข้าร่วมกลุ่ม Facebook “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกผักสวนครัว การดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การดำเนินงาน ” ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา : การมอบและการผลิตผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
นอกจากนั้น ยังมีการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อาทิ ผลการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการบริหารงบประมาณ การบริหารจัดการหนี้และความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแนวทางการใช้ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่3) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ 2565 โครงการกิจกรรม ริเริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัดที่สามารถเป็นต้นแบบได้ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในเวลาต่อมา นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะเดินทางไปยัง วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู (ขวัญตา) ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ที่จัดตั้งขึ้นนี้จะทำหน้าที่เป็นเหมือนแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านผ้าทอพื้นเมือง สืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาผสมผสานกับแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ก่อเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ สร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน และสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะช่วยกันผลักดันให้สิ่งเหล่านี้เกิดเป็นรูปธรรมที่เห็นผลชัดเจนขึ้นก็คือการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ตามบทบาท ภารกิของแต่ละภาคส่วน ทั้งภาคราชการ เอกชน รวมไปถึงภาคประชาชนที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนอย่างแท้จริง นอกจากนี้การรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ตามโอกาสที่เหมาะสมก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พวกเราสมารถช่วยกันทำได้ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง
จากนั้นเดินทางไปยังกลุ่มภูริษา ผ้าไทย อำเภอศรีบุญเรือง เพื่อติดตามการแกะลายใช้เทคนิคการมัดหมี่และลงมือทอผ้า“ลายผ้ามัดหมี่ขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ “ เพื่อต่อยอดการพัฒนาลายผ้า และจำหน่ายให้กับประชาชนชาวหนองบัวลำภู และจังหวัดอื่นๆ ได้สวมใส่อย่างสวยงาม และตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” ในพื้นที่บ้านนาแพง ม.4 ,ม.14 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง เพื่อติดตามความพร้อมการดำเนินงาน ศึกษาปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำการดำเนินโครงการแก่ผู้เกี่ยวข้อง ก่อนเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่อื่นต่อไป
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู