ขอนแก่น–นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ อสม.ที่ได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.ดร.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นางบัวบุญ อุดมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ ดร.นพพร การถัก หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารความเสี่ยงและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ นายชัท เมืองโคตร สาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด นางภราดร ดังยางหวาย ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด นายวิจิตร ท้าวนิล ผอ.รพ.สต.หนองแซง นายประเทือง ภิรมย์ ผอ.รพ.สต.โนนสมบูรณ์ นายเพียวพันธุ์ อุสาย ผอ.รพ.สต.เล็บเงือก และ ดร.ไพฑูรย์ พรหมเทศ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดี กับนายบุญชู พันธ์ภักดี ประธาน อสม. อำเภอบ้านแฮด ในโอกาสได้รับรางวัลเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ที่บ้านของนายบุญชู พันธ์ภักดี บ้านหนองแซง หมู่ที่ 1 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โดยการสนับสนุนของสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จังหวัดขอนแก่น ที่มีนายทอง ศีละวงษ์ เป็นนายกสมาคม อสม.จังหวัดขอนแก่น

นายบญชู พันธ์ภักดี กล่าวถึงรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่ตนได้รับในครั้งนี้ว่า ถือเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูลและครอบครัวอย่างสูง ที่ได้รับรางวัลนี้ ตนมีลูกชาย 2 คน ทั้ง 2 คนประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างดี ส่วนในการเลี้ยงดูลูกๆ โดยเน้นความซื่อสัตย์ เสียสละ กตัญญู รู้คุณ เคารพผู้ใหญ่ ส่วนความภูมิใจในฐานะความเป็นพ่อ คือ 1.มีลูกเป็นคนดี ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยสร้างปัญหาให้กับสังคมและชุมชน 2. คือลูกได้บวช มีความภูมิใจที่ได้เห็นลูกบวช และ 3.ลูกได้กลับมาดูแลพ่อแม่ในตอนที่พ่อแม่มีอายุมาก ไม่ปล่อยให้พ่อแม่อยู่ตามลำพัง การได้รับรางวัลเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาตินี้ เป็นความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในชีวิต และจะปฏิบัติตัวให้ดี เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป.