เลย(ชมคลิป)เปิดตลาดประชารัฐ New Normal ตุ้มโฮม ฮักแพง ฮั๋นแน๊ว ตำบลเมือง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. ที่ตลาดประชารัฐองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ New Normal ตุ๊มโฮม ฮักแพง ฮั่นแน๊วตำบลเมือง โดยมี นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย นายณัฐพล เหลือวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดเลย นายอาคม คณะศิริวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน โดยมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ตลาดประชารัฐ New Normal ตุ้มโฮม ฮักแพง ฮั่นแน๊วตำบลเมือง ในวันนี้เป็นการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ New Nomal ตุ้มโฮม ฮักแพง ฮั่นแน๊วตำบลเมือง ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการเพิ่มโอกาสเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ บนวิถีพอเพียง โดยการเพิ่มพื้นที่และหาพื้นที่ใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร รวมถึงผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม ให้ได้มีพื้นที่ขายสินค้าเพิ่มขึ้นและเป็นนโยบายการสร้างความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดเลยสนับสนุนให้เกิดพื้นที่การผลิตอาหารปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของจังหวัดเลย (Loei Safety Food) LSF ประกอบกับปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รัฐบาลจึงได้จัดทำโครงการเราชนะ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนวงเงินไม่เกินเดือนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งในวันนี้ทางอำเภอเมืองเลยร่วมกับธนาคารกรุงไทยได้จัดเจ้าหน้าที่มาเปิดรับลงทะเบียนในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน และร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการกับภาครัฐอีกด้วย
นายอาคม คณะศิริวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ประกอบกับนายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน ๒๕๖๐ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดชุมชน เพื่อให้เกษตรกรผู้มีรายได้ในชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือนร้อนจากการไม่มีสถานที่จำหน่าย ได้มีสถานที่ค้าขาย เป็นการยกระดับสินค้าชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน
ตำบลเมือง มีเกษตรกรและผู้ประกอบการ มาร่วมค้าขายกับตลาดประชารัฐ ตุ้มโฮม ฮักแพง ฮั๋นแน้ว ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เริ่มแรกจำนวน 39 ราย ทั้งนี้คณะกรรมการตลาดประชาตุ้มโฮม ฮักแพง ฮั๋นแน้ว จึงได้กำหนดรูปแบบการจัดตลาดตลาดประชารัฐ ตุ้มโฮม ฮักแพง ฮั๋นแน้ว ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าสัมมาชีพ ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ แต่ขาดช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างการเรียนรู้ สร้างรายได้ และประสบการณ์ในการค้าขายให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการที่มาลงทะเบียน จำหน่ายสินค้าในตลาดประชารัฐ ตุ้มโฮม ฮักแพง ฮั๋นแน้ว ซึ่งในวันนี้มีผู้มาร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวน 69 ราย


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย

Related posts