ขอนแก่น-รพ.สิรินธร จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่มาตรฐานความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยและความไว้วางใจในบริการ

เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมานี้ นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผอ.รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่มาตรฐานความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยและความไว้วางใจในบริการประจำปี 2564 โดยมี พญ.ศรีสุรางค์ มั่งมี รอง ผอ.รพ.สิรินธรฯ ด้านพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน มี รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ส่วนผู้เข้าฝึกอบรมเป็น คณะผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพ จากโรงพยาบาลสิรินธรฯ จากโรงพยาบาลในเขตโซนใต้และโซนกลางของจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากร รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งหมด 100 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร กล่าว่า โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ดำเนินงานภายใต้แนวคิด ”พระ คุณ แม่” กล่าวคือ เป็นโรงพยาบาลนามพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม และเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโซนใต้ ภายใต้การนำองค์กรของทีมผู้บริหาร และการกำกับคุณภาพการจัดบริการผู้ป่วยของศูนย์คุณภาพของโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วยและผู้รับบริการ ทั้งในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด และบางส่วนของอำเภอเมืองที่รับผิดชอบ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากโรงพยาบาลชุมชนลูกข่ายโซนใต้ของจังหวัดขอนแก่น ที่จะร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพร่วมกันสืบไป

พญ.ศรีสุรางค์ มั่งมี กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เนื่องด้วยในปัจจุบัน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และจะหมดอายุการรับรองคุณภาพ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ในการขอรับรองซ้ำ กระตุ้นบรรยากาศ การเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดทำเอกสารประกอบการขอรับรองซ้ำ ทางศูนย์คุณภาพ จึงได้จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์การฝึกอบรม ดังนี้คือ 1.สร้างความตื่นตัวแก่บุคลากรในการเตรียมรับการขอรับรองซ้ำ 2.สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพ 3.เห็นความสำคัญของมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัยทั้ง 9 ข้อ 4.เรียนรู้การเขียนแบบประเมินตนเองที่สามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล กับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ

“โครงการฝึกอบรมนี้ ได้จัดขึ้น 2 วัน โดยในวันแรก เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน (Re Accreditation), มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย 9 ข้อ และทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วย ส่วนวันที่ 2 จะเป็นเทคนิคการจัดทำเอกสารแบบประเมินตนเอง โครงการฝึกอบรมนี้ ได้เปิดโอกาสร่วมเรียนรู้ให้กับโรงพยาบาลชุมชนโซนกลาง และโรงพยาบาลโซนใต้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย จำนวน 100 คน”